ایران مارینا مرکز غواصی بین المللی مارینا

شورای جهانی آموزش غواصی تفریحی

شورای جهانی آموزش غواصی تفریحی

شورای جهانی آموزش غواصی تفریحی به انگلیسی World Recreational Scuba Training Council که به اختصار WRSTC نامیده می شود نهادی است که به ایمنی غواصی تفریحی در سراسر جهان می‌پردازد.

هدف اولیه WRSTC توسعه حداقل استانداردهای آموزش غواصی تفریحی در سراسر جهان است.این شورا که توسط سازمانهای بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌است وظیفه پیاده‌سازی استانداردهای جهانی غواصی تفریحی و رسیدگی به مسائل محلی و ملی غواصی و تنظیم مقررات آن را بر عهده دارد.

WRSTC مکانیزمی برای همکاری در سراسر جهان برای رسیدن به سازگاری بین‌المللی در دوره‌های آموزشی غواصی تحت حداقل استانداردها به وجود آورده است. سازمانهای عضو شورای جهانی آموزش غواصی تفریحی، با پذیرش مسئولیت و ارتقاء ایمنی غواصی تفریحی و تبعیت و سازگاری با استانداردهای بین‌المللی آن و کسب اعتبار از WRSTC در این امر شورا را یاری می نمایند.

این شورا مستقر در ایالات متحده و متشکل از آژانس‌های آموزشی است که به معیارهای عضویت در اعمال استانداردهای جهانی و تبدیل به یک عضو از اعضای WRSTC پایبند می‌باشند

سازمان های آموزشی قابل توجه که با WRSTC همراهی نمی کنند از طریق عضویت در RSTC های محلی خود مانند (CMAS) اقدام  می کنند .

تاریخچه شورای جهانی غواصی تفریحی

شورای جهانی آموزش غواصی تفریحی در سال 1999 و به پیشنهاد سازمان استاندارد جهانی، سازمان استاندارد مرکزی اروپا ، سازمان جهانی کار ، سازمان جهانی گردشگری و با استقبال سازمانهای آموزشی غواصی تفریحی تأسیس گردید و به ایمنی و نظارت بر کلیه فعالیت‌های غواصی در سراسر جهان اختصاص یافت و سازمانهای آموزش غواصی از طریق عضویت در آن، به مکانیسم WRSTC برای همکاری در سراسر جهان برای رسیدن به سازگاری بین‌المللی در دوره‌های آموزشی غواصی که حداقل استانداردهای ان است ایمان داشته و می کوشند.

اعضا

اعضای WRSTC ، سازمانهای ملی یا منطقه ای متشکل از سازمان آموزش غواصی می‌باشند که در مجموع حداقل 50 ٪ از گواهینامه‌های غواصی سالانه در کشور خود یا منطقه عملیاتی خود را پوشش می دهند.

شورای جهانی آموزش غواصی تفریحی

 RSTC United States 

بر اساس تجربه تلاش های گذشته در ایالات متحده برای کنترل جنبه های گوناگون فعالیت های غواصی تفریحی توسط قانون، RSTC ایالات متحده در سال 1986 به عنوان یک بدنه دائمی برای حفظ ارتباط بین سازمان های آموزشی غواصی تفریحی مختلف ایجاد شد. در سال 1991 آن را به عنوان دبیرخانه کمیته امنیت ملی زیر آب که همچنین به عنوان کمیته Z 86شناخته می شود، انجمن سازندگان تجهیزات غواصی (DEMA) که به عنوان انجمن تجهیزات غواصی و بازاریابی در سال 1998 تغییر نام داده شد جایگزین کرد. 

کمیته Z 86 پس از آن توسط کمیته استانداردهای آموزش غواصی و ایمنی (که همچنین به عنوان کمیته Z 375 شناخته می شود) جایگزین شد.

در سال 2007، ANSI انتصاب خود را به عنوان توسعه دهنده استانداردهای اعتبار سنجی ASD برای کمیته Z 375 حفظ کرد .

 RSTC ایالات متحده مسئول توسعه یک بیانیه استاندارد پزشکی (در ارتباط با انجمن پزشکی زیرزمینی و فیزیوتراپی ) و حداقل استانداردهای آموزش برای سیگنال های غواصی و غواصی های زیر است

تجربه مقدماتی | غواصی تحت نظارت | غواص آب های آزاد | غواصی با هوای غنی شده یا  Nitrox | غواصی نجات دهنده | سرپرست غواصی | دستیار مربی | مربی غواصی | آموزش دهنده مربی غواصی

عضویت شورای دولتی RSTC یکی از معیارهای شناخته شده توسط (Boy Scouts of America (BSA برای انتخاب مربیان غواصی تفریحی برای آموزش اعضای آن به منظور دریافت BSA Scuba Sailing Badge است.

از سال 2018 اعضای زیر عضو شورای جهانی آموزش غواصی تفریحی هستند.

UNITED STATES COUNCIL

EUROPEAN COUNCIL

CANADIAN COUNCIL

JAPAN COUNCIL